O nama

Zašto DG HOME
profesionalni upravnik?

Zato što smo mladi, ambiciozni, profesionalni, preduzimljivi, sa višegodišnjim iskustvom za rešavanje svakog problema u cilju poboljšanja kolektivnog stanovanja u zgradi.

Usluga PROFESIONALNI UPRAVNIK ZGRADE je bazirana na individualnim zahtevima klijenata.

Koristeći inovativna rešenja i veštine svojih zaposlenih, kao i značajna iskustva, nastojimo da, kroz uvođenje novih usluga i standarda, neprekidno radimo na unapređenju stambene zajednice.

Naša vizija je da budemo vodeća kompanija u segmentu profesionalnog upravljanja stambeno-poslovnim prostorom na području Novog Sada i šire.
Sebe vidimo kao pouzdanog partnera vlasnicima stambeno-poslovnog prostora, kao i organima i institucijama koji svoje poslovanje obavljaju sa profesionalnim odnosom prema upravljanju i održavanju poverenom nam imovinom.

Profesionalni upravnik - Novi Sad

Na koji način stambena zajednica kontroliše rad profesionalnog upravnika?

Profesionalni upravnik podnosi izveštaj o svom radu stambenoj zajednici najmanje dva puta godišnje ako drugačije nije ugovoreno, a u slučaju prestanka važenja ugovora o poveravanju poslova profesionalnog upravljanja, ovaj izveštaj podnosi najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka važenja ugovora.

Profesionalni upravnik odgovara stambenoj zajednici za štetu koju ona trpi zbog njegovih propusta u radu, kao i svakom vlasniku posebnog, odnosno samostalnog dela, ukoliko zbog propusta u radu profesionalnog upravnika pretrpe štetu na svom posebnom, odnosno samostalnom delu.

Na koji način profesionalni upravnik može poboljšati upravljanje zgradom?

Profesionalni upravnik preuzima sve poslove upravnika zgrade. Pored toga, stara se o održavanju zemljišta koje služi za redovnu upotrebu zgrade, prima prijave kvarova ili drugih problema kao što su buka u zgradi ili sve drugo što ometa normalan život.

Svaku prijavu od stanara, profesionalni upravnik je dužan da prosledi nadležnom organu i zahteva preduzimanje odgovarajućih mera.
Profesionalni upravnik obezbeđuje redovno održavanje zgrade i o tome odgovara zajednici, kao i izvršenje radova na hitnim intervencijama.

Šta je prinudna uprava zgrade?

Poslovi upravljanja se mogu poveriti prinudnom upravniku (prinudna uprava) u slučaju da stambena zajednica nije prijavljena u skladu sa Članom 18. Zakona, ili u slučaju da po isteku mandata upravnika nije izabran novi.

Prinudnu upravu uvodi jedinica lokalne samouprave (Opština) u slučajevima kada vlasnici posebnih delova zgrade nisu izabrali upravnika ili angažovali profesionalnog upravnika. Prinudni upravnik obavlja funkciju upravnika sve dok stambena zajednica ne zaključi ugovor o profesionalnom upravljanju, odnosno ne donese odluku da sama vrši poslove upravljanja.

Kada prestaje mandat prinudnog upravnika?

Prinudni upravnik vrši poslove upravljanja sve dok stambena zajednica ne donese odluku o izboru upravnika ili dok ne zaključi ugovor o profesionalnom upravljanju. Dakle, mandat prinudnog upravnika nije definisan, ali on ostaje u zgradi sve dok se ne ispune uslovi iz stava 1. člana Člana 57 Zakona o stanovanju i upravljanju zgradama.

Koja je razlika između profesionalnog i prinudnog upravnika?

Profesionalni upravnik je funkcija u zgradi koja se uvodi odlukom skupštine stambene zajednice.
Profesionalnog upravnika bira skupština zgrade, ukoliko niko od stanara ne želi da prihvati obavezu upravnika, ili ukoliko svi stanari smatraju da je za samu zgradu bolje da se upravljanjem bavi profesionalac.

Za izbor profesionalnog upravnika potrebno je 2/3 glasova od ukupnog broja vlasnika stanova/lokala.

Prinudni upravnik je funkcija koju u zgradu uvodi jedinica lokalne samouprave u slučajevima kada u određenom roku nisu ispoštovane odredbe zakona.
Prinudni upravnik vrši poslove upravljanja sve dok stambena zajednica ne donese odluku o izboru upravnika ili dok ne zaključi ugovor o profesionalnom upravljanju.

Kada upravnik saziva sednicu skupštine?

Upravnik saziva sednicu skupštine kada postoji potreba da se donese neka odluka iz nadležnosti skupštine, po sopstvenoj inicijativi ili po inicijativi bilo kog vlasnika posebnog dela. 
Ako upravnik ne zakaže sednicu skupštine na zahtev vlasnika posebnog dela u roku od deset dana od dana podnošenja zahteva, vlasnik posebnog dela može i sam zakazati skupštinu, o čemu obavezno obaveštava upravnika.

Koji su uslovi za održavanje sednice skupštine SZ?

Skupštinom predsedava lice koje je izabrano za upravnika i koje je obavezno da prisustvuje svakoj sednici skupštine.
Sednica skupštine održava se najmanje 2 puta godišnje po zakonu, u saradnji sa našom firmom najmanje 4 puta godišnje a zakazuje je upravnik.

Skupština SZ se može održati ukoliko postoji potrebna većina za donošenje odluka – kvorum (najmanji broj članova potrebnih za pravosnažno donošenje odluka) a što predstavlja običnu većinu od ukupnog broja glasova članova skupštine (51%).
Potrebna većina za donošenje odluka može biti obezbeđena kroz prisustvo na sednici ili davanjem pisanih izjašnjenja.

Pravo glasa u skupštini SZ

Vlasnik posebnog dela ima jedan glas u skupštini stambene zajednice.

U slučaju da je jedno lice istovremeno vlasnik više posebnih delova zgrade, to lice ima onoliko glasova koliko ima posebnih delova u vlasništvu.

Vlasnik garaže, garažnog mesta ili garažnog boksa nema poseban glas po osnovu prava svojine na tom posebnom delu osim u slučaju da je to jedini posebni deo koje jedno lice poseduje, u kom slučaju to lice ima pravo glasa u skupštini samo u odnosu na odluke koje se tiču dela zgrade u kom se nalazi garaža, garažno mesto, odnosno garažni boks.

Nedostupni stanari

Ukoliko je vlasnik posebnog dela nedostupan, njegov glas se ne uračunava u kvorum, odnosno ukupan broj glasova u postupku odlučivanja.

Smatra se da je vlasnik posebnog dela nedostupan, ukoliko se tri puta uzastopno ne odazove na sednicu skupštine stambene zajednice na koju je uredno pozvan, a da pri tome nije obavestio upravnika, odnosno stambenu zajednicu o razlozima svog neodazivanja.

*Nedostupnost se odnosi na konkretnu sednicu i za svaku sledeću sednicu vlasnik je dostupan do trenutka dok se tri puta ne odazove na tu sednicu.

Obaveštenje o skupštini SZ

Smatra se da je vlasnik posebnog dela uredno pozvan isticanjem obaveštenja o danu, času i mestu održavanja sednice skupštine sa predloženim dnevnim redom na vidljivom mestu u prostoru koji je zajednički deo zgrade i koji je u svakodnevnoj upotrebi vlasnika posebnih delova (ulaz, hodnik i sl.).

Obaveštenje o održavanju sednice skupštine mora se istaći najmanje tri dana pre dana održavanja skupštine, osim u hitnim slučajevima u kojima se obaveštenje može istaći i na dan održavanja skupštine.

Rad i odlučivanje skupštine

Skupština SZ donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih članova koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, osim ako ovim zakonom nije drugačije propisano.

O pitanjima:

  • – raspolaganja zajedničkim delovima zgrade
  • – poveravanja upravljanja profesionalnom upravniku i
  • – kreditnom zaduživanju SZ,

skupština SZ odlučuje većinom koju čine 2/3 ukupnog broja glasova.

Glasanje na skupštini

Vlasnik posebnog dela može glasati i pisanim ili elektronskim putem, u kom slučaju se za potrebe izračunavanja kvoruma smatra da taj član stambene zajednice prisustvuje sednici.

U vršenju ovlašćenja odlučivanja, odnosno glasanja, kada je poseban deo zgrade u susvojini, suvlasnicima pripada odgovarajući deo glasova za taj poseban deo srazmerno njihovom udelu u susvojini.

Vlasnik posebnog dela može da glasa i preko zastupnika, odnosno punomoćnika. Punomoćje se izdaje u pisanom obliku i čuva uz zapisnik o radu skupštine.

Kvorum za održavanje sednice skupštine

Kvorum za održavanje i rad sednice skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova članova koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, ako odlukom stambene zajednice nije određen veći broj glasova.

Ponovljena sednica i kvorum

Ako se sednica skupštine nije mogla održati zbog nedostatka kvoruma, ponovo se saziva najranije tri, a najkasnije 30 dana od dana kada je sednica trebalo da bude održana, sa istim predloženim dnevnim redom (ponovljena sednica).

Kvorum za održavanje i rad ponovljene sednice čini 1/3 ukupnog broja glasova članova, ako odlukom stambene zajednice nije određen veći broj glasova.

DG-HOME-Novi Sad

Sedište naše firme: DG HOME - profesionalni upravnik,
nalazi se u srcu centra Novog Sada,
TC Pariski Magazin, Kralja Aleksandra 12,
3 sprat, lokal 56.

DG-HOME-pariski-magazin-icon DG-HOME-pariski-magazin
24 021 / 270-6052

Call centar

09-17h 065 / 2125-888

Radno vreme

DG HOME Novi Sad

Pib: 109737583

Tekući račun: Erste Bank 340-11429535-49

Matični broj: 64393448